GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společností Trans World Hotels & Entertainment, a.s.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Palasino Group, a.s., se sídlem č.p. 64, 345 32 Česká Kubice, IČO: 643 58 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492, je společností, která provozuje hazardní hru technická hra podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) a živou hru podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), přičemž tyto hazardní hry provozuje na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. MF
19127/2017/34-10 rozhodnutí č.j. MF 19130/2017/34-26 (dále jen „Základní povolení“). Společnost Palasino Group, a.s. provozuje hazardní hry v těchto kasinech:

 • provozovna PALASINO kasino Česká Kubice, umístěná na adrese č. p. 64, 345 32 Česká Kubice,
 • provozovna PALASINO kasino Dolní Dvořiště, umístěná na adrese č. p. 225, 382 72 Dolní Dvořiště,
 • provozovna PALASINO kasino Hatě, umístěná na adrese Chvalovice, Hatě 199, 669 02 Znojmo

Palasino Group, a.s. provozuje hazardní hry v kasinech na základě herního plánu pro živou hru a herního plánu pro technickou hru. Tyto herní plány byly schváleny Ministerstvem financí České republiky v rámci Základních povolení a jsou umístěny na recepci jednotlivých kasin Palasino Group, a.s. a na internetových stránkách www.palasino.eu (dále jen „herní plán pro živou hru“, „herní plán pro technickou hru“ nebo společně „herní plány“). Palasino Group, a.s. i všichni návštěvníci kasina jsou povinni řídit se ustanoveními herních plánů.

Z titulu svého předmětu podnikání vystupuje Palasino Group, a.s. jako správce osobních údajů svých zákazníků tak, jak mu to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Účelem tohoto textu je informovat Vás, jakožto zákazníky Palasino Group, a.s., o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého
právního důvodu ve smyslu článku 6 odst. 1 GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje.

2. Zpracování na základě plnění právní povinnosti

Palasino Group, a.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti.

AML ZÁKON

2.1. Rozsah osobních údajů

Společnost Palasino Group, a.s. je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a v rámci své činnosti je tak povinna provádět řadu opatření pro odhalování podezřelých obchodů apod. Vedle AML zákona je Palasino Group, a.s. povinna dodržovat také povinnosti
stanovené Systémem vnitřních zásad, který je vnitřní směrnicí upravující povinnosti stanovené AML zákonem v rámci konkrétní činnosti Palasino Group, a.s.. Povinnosti stanovené AML zákonem Palasino Group, a.s. plní v rámci provozování hazardních her a rovněž v rámci provozování směnárny. V rámci plnění povinností stanovených AML zákonem a systémem vnitřních zásad zpracovává Palasino Group, a.s. tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Typ průkazu totožnosti
 • Číslo průkazu totožnosti
 • Stát/orgán vydávající průkaztotožnosti
 • Doba platnosti průkazu totožnosti
 • Kopie průkazu totožnosti
 • Údaj o uplatňování mezinárodních sankcí
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Zdroj peněžních prostředků
 • Kopie dokumentů dokládajících zdroj peněžních prostředků
 • Veřejně dostupné informace vypovídající o rizikovém profilu klienta (informace zveřejněné na sociálních

  sítích, v insolvenčním rejstříku, v evidenci exekucí, v dalších veřejných rejstřících a seznamech)

 • Frekvence vstupů do kasina
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Přesný popis hry

2.2. Účelzpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje vyjmenované v tomto článku jsou Palasino Group, a.s. zpracovávány pro účely řádného provozování hazardních her a plnění povinností souvisejících s odhalováním legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2.3. Doba uložení osobních údajů

Podle ustanovení § 16 AML zákona je Palasino Group, a.s. povinna uchovávat veškeré osobní údaje získané podle tohoto článku po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s Vámi, tj. po zrušení Vaší registrace. Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku Palasino Group, a.s. uchovává elektronicky v rámci svého vnitřního systému. Registrační formuláře, na nichž jsou uvedeny Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Typ průkazu totožnosti
 • Číslo průkazu totožnosti
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Údaj o uplatňování mezinárodních sankcí,
 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení IT.

2.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě AML zákona jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Oddělení dohledu
 • Obsluha koncových zařízeních technické hry
 • Obsluha živé hry mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu
 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Údaj o zdroji peněžních prostředků
 • Veřejně dostupné informace
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Přesný popis hry.

Osobní údaje zpracovávané na základě AML zákona zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company
incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

2.5. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze uzavřít obchodní vztah mezi Vámi a Palasino Group, a.s..
ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH

Na základě povinností, které jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách, zpracovává Palasino Group, a.s. níže vymezené osobní
údaje.

2.6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Jméno
 • Příjmení
 • Rodné příjmení
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství

Identifikační údaje je Palasino Group, a.s. podle § 46 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 10 let.

2.7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Mobilní telefon
 • E-mail
 • Identifikátor datové schránky
 • Adresa

Kontaktní údaje Palasino Group, a.s. uchovává po dobu trvání obchodního vztahu.

2.8. ÚDAJE O ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH

 • Délka účasti na hře
 • Sebeomezující opatření
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Nákup a výměna žetonů

Veškeré údaje související s transakcemi v rámci živé hry je Palasino Group, a.s. podle § 58 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 10 let. Veškeré údaje související s transakcemi v rámci technické hry je Palasino Group, a.s. podle Základního povolení pro provozování technické hry povinna uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich vzniku. V souladu s touto povinností tyto údaje Palasino Group, a.s. uchovává po dobu 10 let. Údaje týkající se nastavení sebeomezujících opatření jsou Palasino Group, a.s. uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu, tj. po dobu trvání Vašíregistrace.

2.9. KAMEROVÝ SYSTÉM

Podle § 72 zákona o hazardních hrách je Palasino Group, a.s. povinna vybavit kasino kamerovým systémem, který po celou provozní dobu kasina monitoruje celou plochu kasina. Společně s obrazem je  zaznamenáván i zvuk. Záznam kasina je dále využíván při vyšetřování incidentů v kasinu a v dalších případech souvisejících s provozem kasina. Záznam pořízený monitorovacím zařízením je Palasino Group, a.s. podle § 72 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 2 let.

2.10. INCIDENTY V KASINU

V případě, kdy v kasinu dojde k jakémukoliv jednání hráče, které je svou povahou porušením herního plánu, nebo je dáno podezření, že k takovému jednání došlo, je Palasino Group, a.s. podle herního
plánu povinna sepsat záznam obsahující následující údaje: 

 • Identifikační údaje hráče
 • Povaha incidentu a popis okolností jeho vzniku
 • Datum vydání zákazu vstupu do kasina a doba jeho trvání

Osobní údaje zpracovávané v případě incidentů v kasinu jsou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Palasino Group, a.s.. V případě udělení zákazu vstupu do kasina na dobu neomezenou jsou osobní údaje podle tohoto ustanovení uchovávány trvale.

Osobní údaje zpracovávané v případě incidentů v kasinu jsou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Palasino Group, a.s.. V případě udělení zákazu vstupu do kasina na dobu neomezenou jsou osobní údaje podle tohoto ustanovení uchovávány trvale.

Na základě povinností, které jsou stanoveny herními plány ve spojení se zákonem o hazardních hrách, zpracovává Palasino Group, a.s. rovněž tyto osobní údaje:

 • Podpis
 • Svéprávnost

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku uchovává Palasino Group, a.s. po dobu trvání obchodního vztahu.

2.12. Účelzpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou Palasino Group, a.s.zpracovávány pro účely řádného provozování hazardních her.

2.13. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení IT.
  Zaměstnanci Palasino Group, a.s. pracující v odděleních nebo pracovních pozicích:
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha koncových zařízeních technické hry
 • Obsluha živé hry
  mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu
 • Jméno
 • Příjmení
 • Rodné příjmení
 • Frekvence účasti na hře
 • Incidenty v kasinu a jejich průběh
 • Fotografie
 • Datum vydánízákazu do kasina a doba jeho trvání
 • Délka účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Nákup a výměna žetonů
 • Sebeomezující opatření
 • Záznam kasina

V případě vyšetřování incidentů v kasinu je záznam kasina v některých případech zobrazován i hráčům, kteří se incidentu dopustili, nebo je dáno podezření, že se incidentu dopustili.
Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company

incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA,
United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

2.14. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané podle zákona o hazardních hrách Palasino Group, a.s. uchovává elektronicky v rámci svého vnitřního systému. V případě neposkytnutí těchto uvedených osobních údajů nelze
uzavřít obchodní vztah mezi Vámi a Palasino Group, a.s..

OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
Podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je Palasino Group, a.s. povinna provést bezhotovostně všechny platby přesahující částku 270 000 Kč. V případě takové platby Palasino Group, a.s. vyhotovuje
formulář pro bezhotovostní platby, v jehož rámci jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Číslo účtu
 • IBAN
 • Název banky
 • Swift Code
 • Částka k převodu

2.15. Účelzpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v rámci formuláře pro bezhotovostní platby jsou Palasino Group, a.s. zpracovávány za účelem plnění povinností podle zákona o omezení plateb v hotovosti.

2.16. Doba uložení osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že Palasino Group, a.s. je povinna uchovávat veškerá data o transakcích spojených s živou a technickou hrou po dobu 10 let, uchovává Palasino Group, a.s. originál a elektronickou kopii formulářů pro bezhotovostní platby rovněž po dobu 10 let.

2.17. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o omezení plateb v hotovosti jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Pokladna
 • Oddělení IT

2.18. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze provést platbu částky přesahující hodnotu 270 000 Kč, a to jak v hotovosti, tak bezhotovostně.

3. Zpracování na základě souhlasu

MARKETING

3.1. Rozsah osobních údajů

Palasino Group, a.s. zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Mobilní telefon
 • E-mail
 • Podpis

3.2. Účelzpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsou Palasino Group, a.s. zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány v případě, kdy Palasino Group, a.s. nezískala Vaše osobní údaje v souvislostis Vaší účastí na hazardních hrách nebo v rámci obchodních sdělení nedochází k nabízení vlastních hazardních her společnosti Palasino Group, a.s..

3.3. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu jsou Palasino Group, a.s. uchovávány po dobu 5 let a jsou uchovávány v elektronické podobě ve vnitřním systému Palasino Group, a.s.. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze Palasino Group, a.s..

3.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělenímarketingu
 • Director of Casino Operations
 • Management
 • Oddělenímarketingu
 • Director of Casino Operations

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

3.5. Další informace o zpracování osobních údajů

Nejste povinen/na poskytnout Palasino Group, a.s.osobní údaje uvedené v tomto článku. V případě, kdy neposkytnete osobní údaje uvedené v tomto článku, nebudou Vám zasílána obchodní sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněn/a kdykoliv
odvolat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • [e-mail. info@palasino.eu]
 • [telefonní číslo: +420 379 792011]
 • [adresa: Česká Kubice 64, 345 32 Česká Kubice]
4. Zpracování na základě plnění smlouvy

4.1. Rozsah osobních údajů

Na základě plněnísmlouvy zpracovává Palasino Group, a.s. tyto osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • ID číslo hosta
 • Vklady, výhry a prohry
 • Frekvence vstupů do kasina
 • Frekvence účasti na hře
 • Preferované hry
 • Food&Beverage preference

4.2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti ve věrnostním programu Bonus Program kasin PALASINO a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a Palasino Group, a.s., jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu.

4.3. Doba uchování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti ve věrnostním programu Bonus Program kasin PALASINO a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a Palasino Group, a.s., jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu. Výše uvedené údaje jsou uchovávány Palasino Group, a.s. po dobu Vaší účasti ve věrnostním programu, tj. po dobu účinnosti smlouvy o takové účasti. Osobní údaje jsou uchovávány pouze elektronicky v interním systému společnosti Palasino Group, a.s.. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti Palasino Group, a.s..

4.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělení marketingu

Zaměstnanci Palasino Group, a.s. pracující v odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Recepce
 • Pokladna
 • IT oddělení
 • Food&Beverage
 • Obsluha živé hry
 • Obsluha technické hry

mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Datum narození
 • Preferované hry
 • Food&Beverage preference

Osobní údaje zpracovávané pro účely účasti ve věrnostním programu zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost Intelligent Gaming Systems Limited, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom, poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

4.5. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a Palasino Group, a.s. a nemůže Vám tak být umožněna účast ve věrnostním programu Bonus Program kasin
PALASINO.

ÚČAST NA HAZARDNÍ HŘE
Palasino Group, a.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je účast na hazardních hrách v kasinech PALASINO.

4.6. Rozsah osobních údajů

Vedle údajů, které je v souvislosti s účastí na hazardních hrách Palasino Group, a.s. povinna zpracovávat na základě zákona o hazardních hrách, zpracovává Palasino Group, a.s. na základě plnění smlouvy o účasti na
hazardních hrách tyto osobní údaje:

 • ID číslo hosta
 • Fotografie

V případě, kdy dochází k výplatě peněžních prostředků bezhotovostně, zpracovává Palasino Group, a.s. rovněž následující osobní údaje:

 • Číslo platební karty
 • Doba platnosti platební karty

4.7. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na hazardních hrách v kasinu, umožnění Vaší identifikace při vstupu do kasina a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o účasti na hazardních hrách.

4.8. Doba uchování osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že Palasino Group, a.s. je povinna uchovávat veškerá data získaná pro účely plnění povinností podle AML zákona po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu, uchovává Palasino Group, a.s. osobní údaje podle tohoto článku rovněž po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu.

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti Palasino Group, a.s..

4.9. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha technické hry
 • Obsluha živé hry
 • Oddělení IT

Osobní údaje zpracovávané podle smlouvy o účasti na hazardní hře zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House,
Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

4.10. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a Palasino Group, a.s. a nemůže Vám tak být umožněna účast na hazardních hrách v kasinech PALASINO.

PŘEPRAVOVÁNÍ HRÁČŮ DO KASINA
TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je Vaše přeprava z a do kasin PALASINO.

4.11. Rozsah osobních údajů

Na základě plnění smlouvy o přepravě z a do kasina zpracovává Palasino Group, a.s. tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení

4.12. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na hazardních hrách v kasinu, umožnění Vaší autobusové přepravy z a do kasin PALASINO a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy o přepravě.

4.13. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje podle tohoto článku uchovává Palasino Group, a.s. po dobu jednoho měsíce od ukončení Vaší přepravy z a do kasin PALASINO, a to v elektronické podobě. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti Palasino Group, a.s..

4.14. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy o přepravě jsou zpřístupněny zaměstnancům  Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Oddělení IT

4.15. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a Palasino Group, a.s. a nemůže Vám tak být umožněna přeprava z a do kasin PALASINO.

ÚSCHOVA V ŠATNĚ KASINA
Palasino Group, a.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je úschova Vašich osobních věcí v šatně kasin PALASINO , a to pouze v
případě, kdy dojde ke ztrátě čísla identifikujícího Vaše osobní věci.

4.16. Rozsah osobních údajů

Na základě plnění smlouvy o přepravě do kasina zpracovává Palasino Group, a.s. tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Mobilní telefon
 • Popis oděvu
 • Podpis

4.17. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění identifikace Vašich osobních věcí odložených v šatně kasin PALASINO v případě, kdy dojde ke ztrátě Vašeho čísla, na jehož základě k této identifikaci běžně dochází.

4.18. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje podle tohoto článku uchovává Palasino Group, a.s. po dobu tří měsíců od ztráty tohoto čísla, a to pouze v písemné podobě. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k likvidaci
formuláře obsahujícího Vaše osobní údaje podle tohoto článku.

4.19. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Security

4.20. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze identifikovat a předat Vaše osobní věci uschované v šatně kasin PALASINO .

SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Palasino Group, a.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je účast na spotřebitelských soutěžích pořádaných Palasino Group, a.s..

4.21. Rozsah osobních údajů

Na základě plněnísmlouvy o Vaší účasti na spotřebitelské soutěži zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Čas příchodu do kasina
 • Číslo tiketu pro účast ve spotřebitelské soutěži
 • Výhra

4.22. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na spotřebitelských soutěžích pořádaných Palasino Group, a.s. a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o účasti na spotřebitelské soutěži.

4.23. Doba uchování osobních údajů

Palasino Group, a.s. uchovává osobní údaje získané pro účely účasti na spotřebitelských soutěžích po dobu 2 měsíců od skončení spotřebitelské soutěže, a to v elektronické podobě v rámci
vnitřního systému Palasino Group, a.s. a rovněž písemně v podobě herních tiketů.

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti Palasino Group, a.s. a k likvidaci herních tiketů.

4.24. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Pokladna
 • Recepce

Osobní údaje zpracovávané podle smlouvy o účasti na hazardní hře zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House,
Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

4.25. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a Palasino Group, a.s. a nemůže Vám tak být umožněna účast na spotřebitelské soutěži v kasinech PALASINO.

5. Zpracování na základě oprávněného zájmu

5. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Palasino Group, a.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů.

KAMEROVÝ SYSTÉM

5.1. Rozsah osobních údajů
Na základě právního titulu oprávněného zájmu správce provozuje Palasino Group, a.s. kamerový systém v následujících prostorech:

 • parkoviště

5.2. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku Palasino Group, a.s. a hostů kasina, vzhledem ke skutečnosti, že v prostorech, v nichž je kamerový systém umístěn, dochází často k manipulaci s majetkem Palasino Group, a.s. a hostů kasina.

5.3. Doba uchování osobních údajů
Záznamy kamerového systému jsou uchovávány Palasino Group, a.s. po dobu deseti dní.

5.4. Přístup k osobním údajům
Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělení kamerového dohledu
 • Oddělení IT

5.5. Další informace o zpracování osobních údajů, test proporcionality
Pro ochranu majetku společnosti Palasino Group, a.s., majetku Vašeho i majetku ostatních hostů kasin PALASINO, se jeví použití kamerového systému jako nejúčelnější způsob dosažení požadovaných cílů. V takovém případě je tedy nezbytné zasáhnout do Vašeho práva na ochranu soukromí, jelikož je dán zájem společnosti Palasino Group, a.s. na provozování kamerového systému a provádění výše uvedené ochrany. Společnost Palasino Group, a.s. provozuje kamerový systém v co nejmenším možném rozsahu, včetně omezení doby uchování kamerových záznamů. VÝPLATA VYSOKÝCH VÝHER Palasino Group, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje v případě, kdy v kasinech PALASINO získáte výhru nejméně ve výši 10 000 €.

5.6. Rozsah osobních údajů
Palasino Group, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje podle tohoto článku v následujícím rozsahu:

 • ID číslo hosta
 • Délka účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry

5.7. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů v případě výher převyšujících částku 10 000 € je umožnění Palasino Group, a.s. ověření řádného průběhu hry.

5.8. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou Palasino Group, a.s. uchovávány po dobu 1 měsíce od výhry. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze Palasino Group, a.s..

5.9. Přístup k osobním údajům
Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha technické hry
 • Obsluha živé hry
 • Oddělení IT

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

5.10. Další údaje o zpracování osobních údajů, test proporcionality
Společnost Palasino Group, a.s. má oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany svého majetku a ověření, že vysoká výhra byla získána oprávněně na základě hry probíhající řádným způsobem.

MARKETING

5.11. Rozsah osobních údajů
Palasino Group, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje podle tohoto článku v následujícím rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail

5.12. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Společnost Palasino Group, a.s. má oprávněný zájem na provádění přímého marketingu pro své služby. Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány pouze v případě, kdy Palasino Group, a.s. získala Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím služeb hazardních her a v rámci obchodních sdělení dochází k nabízení hazardních her společnosti Palasino Group, a.s.

5.13. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou Palasino Group, a.s.uchovávány po dobu 5 let. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze Palasino Group, a.s..

5.14. Přístup k osobním údajům
Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům Palasino Group, a.s. pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích:

 • Management
 • Marketing
 • Director of Casino Operations

Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu zpracovává Palasino Group, a.s., pro Palasino Group, a.s. je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém.
 • Společnost SaFra NETidea s.r.o., se sídlem Lochotínská 1217/4, 301 00 Plzeň, IČ: 04410891, DIČ CZ04410891
 • Marketingová služba MailChimp, poskytovaná společností The Rocket Science Group, LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Marketingová služba TxtLocal Ltd, comany number 5578161, VAT Number GB 876 2738 79, registrovaná v IMImobile, 5 St. John's Lane, Farringdon, London, EC1M 4BH, která obchoduje jako „Textlocal“

5.15. Další údaje o zpracování osobních údajů

V případě, kdy si nepřejete, aby Vám byla zasílána obchodní sdělení, můžete se z jejich odebírání kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu zaslaného v rámci každého obchodního sdělení.

6. Práva dotčených osob

6. PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

Podle obecného nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) máte právo:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • požadovat od společnosti Palasino Group, a.s. informace o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • požadovat od Palasino Group, a.s.přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení jejich zpracování;  
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • požádat o přenositelnost osobních údajů;
 • podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů v České republice.

Svá práva podle GDPR můžete uplatnit také prostřednictvím formuláře, který je ke stažení. V případě, že daného formuláře nevyužijete, je nezbytné, aby byl při podání žádosti dle zvolené formy subjekt údajů řádně identifikovatelný.

Žádost pro uplatnění práv u Palasino Group, a.s. podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů lze doručit těmito způsoby:

a) Datovou schránkou – ID datové schránky: 7h2cruf

b) Emailem s certifikovaným podpisem na info@palasino.eu

c) Dopisem s úředně ověřeným podpisem na žádosti na adresu Česká Kubice 64, 345 32 Česká Kubice, Česká republika

d) Osobním vyplněním listinné podoby formuláře, žádosti na jakékoli pobočce či v centrále společnosti Palasino Group, a.s. po předchozí identifikaci naším pověřeným zaměstnancem.

Pokud podle GDPR neexistují podmínky pro vyhovění Vaší žádosti podle tohoto článku, zejména pokud je zákonem stanovena minimální doba uchovávání osobních údajů, nelze Vaší žádosti podle tohoto článku vyhovět.

7. Závěrečná ustanovení

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace o zpracování osobních údajů byly zpracovány za účelem informování o účelů, způsobu a právních důvodech zpracování osobních údajů poskytnutých účastníky hazardních her společnosti Palasino Group, a.s. Jsou dostupné ve všech provozovnách kasin PALASINO , zároveň jsou dostupné online na adrese www.palasino.eu Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ke dni 1.ledna 2023.


Stáhnout GDPR